Zápis z teambuildingu 2014

Zápis z víkendového setkání asistentů a spolupracovníků spolku DMO POBYTY
Janské Lázně 14. – 16.11.2014

V polovině listopadu tohoto roku se uskutečnilo již třetí teambuildingové setkání dobrovolných osobních asistentů s výborem a externími spolupracovníky v hotelu Omnia v Janských Lázních a jak již název akce napovídá, účastníci se zde věnovali:
upevnění sdílených morálních hodnot,
prohloubení vzájemné důvěry,
vyjádření zpětné vazby,
upřímné sebereflexi,
významu kolektivní spolupráce,
potřebě personálních změn,
nastavení interních pravidel,
revizi etického kodexu organizace,
rozvíjení empatie.

V rámci zmíněného setkání se v sobotu odpoledne uskutečnila také oficiální porada s následujícími výstupy:

1. Je třeba předělat nebo vytvořit novou webovou stránku organizace, protože momentální stav je nevyhovující a poškozuje mediální obraz společnosti. Hlavní výtkou směřující k tomuto závěru je fakt, že na stránce není plně využíván potenciál aktualit, které mají mapovat “život“ spolku a tímto vhodně informovat sponzory. Také bylo rozhodnuto o vytvoření a implementaci elektronické přihlášky.

2. Dalším bodem porady byla debata o úpravě oficiálních stanov spolku a přeformulování cíle. Účastníci však bohužel nedospěli ke konkrétní formulaci a proto se úpravě budou věnovat při příštím setkání. Do té doby se shodli na tom, že danou otázku promyslí samostatně.

3. Na poradě bylo mimo jiné diskutováno také o tvorbě programu pobytů. Nově se budou asistenti scházet cca 1 měsíc před zahájením pobytu a zde společně připraví takový program, se kterým bude souhlasit a aktivně se na něm podílet minimálně 70% asistenčního týmu. Vedení spolku se zavázalo toto setkávání podpořit zajištěním vhodného konferenčního prostoru.

4. Vzhledem k velkému počtu zájemců o pobyt z řad potencionálních klientů bylo prodiskutováno a odsouhlaseno k uvedení do praxe nové pravidlo, které na základě datum doručení řádně vyplněné přihlášky a následného včasného zaplacení finanční zálohy určí výslednou sestavu účastníků pobytu. Jinými slovy řečeno to jisté – ten kdo se přihlásí a zaplatí dříve, dostane přednost. Je však samozřejmostí, že konečný počet vybraných klientů bude limitován počtem dobrovolných osobních asistentů či případně ubytovací kapacitou objektu.

5. Z důvodu nutnosti navýšení efektivity vykonávaných pracovních úkolů předsedkyně spolku Kateřiny Maxové, bylo rozhodnuto o převedení komunikace s klienty a jejich rodinami v době mezi pobyty na dvě zplnomocněné osoby z řad asistentů, které předsedkyni v této činnosti zastoupí. Do odvolání se těmito zástupci stávají Zuzana Kadounová a Ludvík Klika.
6. Dne 14.2.2015 bude svolána členská schůze v objektu firmy Abrasiv nebo v motorestu Sukorady. Místo konání bude upřesněno v průběhu měsíce ledna 2015.

V Janských Lázních, dne 16.11.2014

Zapsal: Ludvík Klika

You may also like...